miércoles, 1 de enero de 2014

JORNADA: LECTURA GLOBAL


MÈTODE DE LECTURA GLOBAL PELS NENS AMB DISCAPACITAT

Els avenços realitzats en el coneixement de la síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals han estat molt centrats en els aspectes mèdics i biològics i, fins ara, s’han dedicat pocs esforços en entendre i veure com aprenen els nens amb discapacitat.

En una societat inclusiva, donar el màxim d’eines a tots els individus per a que puguin ser el màxim d’autònoms passa per a dotar-los de diferents mitjans de comunicació i accés a la informació. Sota aquesta visió és molt important que ensenyem als nens no només a entendre i a utilitzar el llenguatge oral si no que hem de fer el necessari per a que també puguin tenir accés al llenguatge escrit en totes les seves dimensions.

Poder saber llegir i escriure els dona eines comuns als altres alumnes, ajuden a millorar el llenguatge i enriqueixen la seva expressió, els ajuda a rebre informació constantment i des de qualsevol àmbit i ofereix una eina per a  transmetre informació.

Els coneixements que tenim sobre el desenvolupament cognitiu i les seves particularitats ens permeten definir un mètode que, adaptat a les característiques personals de cada nen, podrà seguir un procés seqüenciat dirigit a adquirir les habilitats lectores i escriptores.
L’objectiu del curs és dotar als pares i als professionals de les eines necessàries per a poder portar a la pràctica l’aprenentatge de la lecto-escriptura de forma personalitzada.

El curs està organitzat en 3 sessions:

1a.  Sessió:
       Marc teòric:  
       •  Característiques del desenvolupament i l’aprenentatge: llenguatge i comunicació
       •  Prèvies del desenvolupament,  importants en el procés de lecto-escriptura:
               o   Tenir un llenguatge comprensiu mínim.
               o   Mantenir l’atenció durant, al mínim, petites estones de temps.
               o   Percepció auditiva i visual suficients.
               o   Memòria
       •  Esquema del mètode

 2na.  Sessió:
       •  Seqüència del mètode:
               o   La lectura / escriptura
               o   El material
       •  Grups de treball per confeccionar material
       •  Com portar-ho a terme en el marc escolar:
              o   La preparació del material
              o   El suport individual

3ra.  Sessió:
       •  Etapa sil·làbica
       •  Consolidació:
             o   Fluïdesa, comprensió, ús
             o   L’escriptura funcional
       •  Revisió de material


MÉTODO DE LECTURA GLOBAL PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD

Los avances realizados en el conocimiento del síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales han estado muy centrados en los aspectos médicos y biológicos y,  hasta ahora, se han dedicado pocos esfuerzos para comprender y ver cómo aprenden los niños con discapacidad.

En una sociedad inclusiva, dar el máximo de herramientas a todos los individuos para que puedan alcanzar el máximo de autonomía pasa por dotarlos de diferentes medios de comunicación y acceso a la información. Bajo esta visión es muy importante que enseñemos a los niños no sólo a entender y usar el lenguaje oral, sino que tenemos que hacer lo que sea necesario para que también puedan tener acceso al lenguaje escrito en todas sus dimensiones.

Ser capaz de leer y escribir les da herramientas comunes con los otros alumnos, ayudan a mejorar el lenguaje y enriquecen su expresión, les ayuda a recibir información constantemente y desde cualquier ámbito y ofrece una herramienta para transmitir información.

Los conocimientos que tenemos sobre el desarrollo cognitivo y sus particularidades nos permiten definir un método que, adaptado a las características personales de cada niño, podrá seguir un proceso secuenciado destinado a adquirir las habilidades lectoras y escritoras.
El objetivo del curso es proporcionar a los padres y profesionales las herramientas necesarias para poder llevar a la práctica el aprendizaje de la lectura y la escritura de forma personalizada.

El curso está organizado en 3 sessiones:

1ª Sesión: 
       Marco teórico:
       • Características del desarrollo y el aprendizaje: lenguaje y comunicación
       • Previas del desarrollo, importantes en el proceso de lectura y escritura:
                 o Tener un lenguaje comprensivo mínimo.
                 o Mantener la atención, al menos, pequeños períodos de tiempo.
                 o Percepción auditiva y visual suficientes.
                 o Memoria
        • Esquema del método

 2ª Sesión:
       • Secuencia del método:
                o La lectura/escritura
                o  El material
       • Grupos de trabajo para confeccionar material
       • Cómo llevarlo a acabo en el marco escolar:
                o   La preparación del material
                o  El apoyo individual

 3ª Sesión:
       • Etapa silábica
       • Consolidación:
              o  Fluidez, comprensión, uso
              o  La escritura funcional
       • Revisión de material


1ª parte
2ª parte
3ª parte

No hay comentarios:

Publicar un comentario