viernes, 4 de octubre de 2013

VIII PREMI ANNA BONOMI - TALITA 2012

La Fundació Privada TALITA convoca el VIII Premi Anna Bonomi-Talita 2012 que s'atorga per promoure la recerca, el desenvolupament i la implantació de programes que contribueixin a la millora qualitativa de l'educació a la persona diversa en els diferents àmbits del seu desenvolupament personal al millor treball sobre el tema:

"El fill amb discapacitat: oportunitat per al creixement familiar"

BASES:
 
1- Poden optar al Premi "Anna Bonomi-Talita 2012", els autors de treballs sobre el tema determinat com a objecte d'aquesta vuitena edició, realitzats en qualsevol país del món. Els treballs hauran de ser originals, inèdits, redactats en llengua castellana i realitzats amb anterioritat a l'1 de setembre de 2012.

2 - Els treballs presentats han de contenir un disseny investigador, un programa o una experiència, amb relació al tema objecte de la convocatòria, que puguin comportar una millora pràctica.

3 - Hauran de presentar tres còpies del treball, en què ha de figurar el nom, cognoms i signatura de l'autor, escrites en Word, impresos en DIN A4, a doble espai i una sola cara, i una còpia en suport informàtic CD- ROM. Així mateix, el treball haurà de ser remés per correu electrònic a info@fundaciotalita.org. L'extensió mínima del treball serà de 50 pàgines i màxima de 250 pàgines.

4 - Cada treball anirà acompanyat en full adjunt, on constarà el títol del treball presentat, d'un breu currículum vitae de l'autor o autors: dades personals (nom i cognoms, nacionalitat, lloc i data de naixement, titulació acadèmica, professió i, si s’escau, entitat o organització que ha col·laborat en la seva elaboració.

5 - Els treballs han d'estar en poder de Fundació Privada TALITA abans del dia 5 d’octubre de 2013, i s'han de remetre a la següent adreça: Fundació Privada TALITA - Secretaria del Premi "Anna Bonomi-Talita 2012" Carrer Iradier n º 8 08017 BARCELONA Tel 0034902302203

6 - El jurat estarà constituït per persones vinculades a l'àmbit educatiu i / o l'atenció de la diversitat, designades per Fundació Privada TALITA.

7 - El Premi està dotat amb sis mil euros (6.000 €).

8 - El jurat podrà declarar desert el premi. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

9 - La Fundació Privada TALITA es reserva el dret de publicar el treball premiat en els termes de la divulgació pública de l'art 2.2 RD 1775/2004.

10 - La decisió del jurat es farà públic abans del 15 d'octubre de 2013 i el premi es lliurarà en el transcurs del mes de novembre de 2013.

11 - Els treballs no premiats podran ser recollits pels seus autors, a la Secretaria del Premi, a partir de l'1 de desembre de 2013, i dins d'un termini màxim d'un mes. Un cop transcorregut aquest termini, es donarà per renunciada la devolució dels treballs.

Barcelona, abril de 2013
El president de Talita Fundació Privada

No hay comentarios:

Publicar un comentario