lunes, 15 de abril de 2013

8na. EDICIÓ PREMI ANNA BONOMI-TALITA - 8ª EDICIÓN PREMIO ANNA BONOMI-TALITA

Talita ha convocat el VIII Premi Anna Bonomi-Talita amb el tema:

  "El fill amb discapacitat: oportunitat pel creixement familiar"
 
 
Les bases són les següents:

La Fundació Privada TALITA convoca el VIII Premi Anna Bonomi-Talita 2012 que s'atorga per promoure la recerca, el desenvolupament i la implantació de programes que contribueixin a la millora qualitativa de l'educació a la persona diversa en els diferents àmbits del seu desenvolupament personal al millor treball sobre el tema:

"El fill amb discapacitat: oportunitat pel creixement familiar"

BASES:

1 - Poden optar al Premi "Anna Bonomi-Talita 2012", els autors de treballs sobre el tema determinat com a objecte d'aquesta vuitena edició, realitzats en qualsevol país del món. Els treballs hauran de ser originals, inèdits, redactats en llengua castellana i realitzats amb anterioritat a l'1 de setembre de 2012.

2 - Els treballs presentats han de contenir un disseny investigador, un programa o una experiència, amb relació al tema objecte de la convocatòria, que puguin comportar una millora pràctica.

3 - Hauran de presentar tres còpies del treball, en què ha de figurar el nom, cognoms i signatura de l'autor, escrites en Word, impresos en DIN A4, a doble espai i una sola cara, i una còpia en suport informàtic CD-ROM. Així mateix, el treball haurà de ser remés per correu electrònic a info@fundaciontalita.org. L'extensió mínima del treball serà de 50 pàgines i màxima de 250 pàgines.

4 - Cada treball anirà acompanyat en full adjunt, on constarà el títol del treball presentat, d'un breu curriculum vitae de l'autor o autors: dades personals (nom i cognoms, nacionalitat, lloc i data de naixement, titulació acadèmica, professió i, si s'escau, l'organisme o l'entitat on presta la seva activitat professional), adreça, fax, correu electrònic, telèfon, premis obtinguts, i, si s'escau, entitat o organització que ha col · laborat en la seva elaboració.

5 - Els treballs han d'estar en poder de Fundació Privada TALITA abans del dia 5 d'octubre de 2013, i s'han de remetre a la següent adreça:

                       
Fundació Privada TALITA - Secretaria del Premi "Anna Bonomi-Talita 2012"
                       
Carrer Iradier n º 8
                       
08017 BARCELONA
                       
Tel 0034902302203

6 - El jurat estarà constituït per persones vinculades a l'àmbit educatiu i / o l'atenció de la diversitat, designades per Fundació Privada TALITA.

7 - El Premi està dotat amb sis mil euros (6.000 €).

8 - El jurat podrà declarar desert el premi. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

9 - La Fundació Privada TALITA es reserva el dret de publicar el treball premiat en els termes de la divulgació pública de l'art 2.2 RD 1775/2004.

10 - La decisió del jurat es farà públic abans del 15 d'octubre de 2013 i el premi es lliurarà en el transcurs del mes de novembre de 2013.

11 - Els treballs no premiats podran ser recollits pels seus autors, a la Secretaria del Premi, a partir de l'1 de desembre de 2013, i dins d'un termini màxim d'un mes. Un cop transcorregut aquest termini, es donarà per renunciada la devolució dels treballs.

Barcelona, ​​abril de 2013
El president de Talita Fundació Privada


Talita ha convocado el VIII Premio Anna Bonomi-Talita con el tema:

"El hijo con discapacidad: oportunidad para el crecimiento familiar"
Las bases son las siguientes:

La Fundación Privada TALITA convoca el VIII Premio Anna Bonomi-Talita 2012 que se otorga para promover la investigación, el desarrollo y la implantación de programas que contribuyan a la mejora cualitativa de la educación a la persona diversa en los distintos ámbitos de su desarrollo personal al mejor trabajo sobre el tema:

El hijo con discapacidad: oportunidad para el crecimiento familiar

BASES:

 

1-      Pueden optar al Premio "Anna Bonomi-Talita 2012", los autores de trabajos sobre el tema determinado como objeto de esta octava edición, realizados en cualquier país del mundo. Los trabajos deberán ser originales, inéditos, redactados en lengua castellana y realizados con anterioridad al 1 de septiembre de 2012.

2-      Los trabajos presentados deberán contener un diseño investigador, un programa o una experiencia, con relación al tema objeto de la convocatoria, que puedan comportar una mejora práctica.

3-      Deberán presentarse tres copias del trabajo, en las que deberá figurar el nombre, apellidos y firma del autor, escritas en Word, impresos en DIN A4, a doble espacio y una sola cara, y una copia del mismo en soporte informático CD-ROM. Asimismo, el trabajo deberá ser remitido por e-mail a info@fundaciontalita.org. La extensión mínima del trabajo será de 50 páginas y máximo de 250 páginas.

4-      Cada trabajo irá acompañado en hoja adjunta, donde constará el título del trabajo presentado, de un breve vitae del autor o autores: datos personales (nombre y apellidos, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, titulación académica, profesión, y en su caso, organismo o entidad donde presta su actividad profesional), dirección, fax, e-mail, teléfono, premios obtenidos, y, en su caso, entidad u organización que ha colaborado en su elaboración.

5-      Los trabajos deberán obrar en poder de Fundación Privada TALITA antes del día 5 de octubre de 2013, y deberán remitirse a la siguiente dirección:
                       Fundación Privada TALITA - Secretaría del Premio "Anna Bonomi-Talita 2012"
                       Calle Iradier nº 8
                       08017 BARCELONA
                       Tel 0034902302203

6-      El jurado estará constituido por personas vinculadas al ámbito educativo y/o a la atención de la diversidad, designadas por Fundación Privada TALITA.

7-      El Premio está dotado con seis mil euros (6.000 €).

8-      El jurado podrá declarar desierto el Premio. Las decisiones del jurado serán inapelables.

9-      La Fundación Privada TALITA se reserva el derecho a publicar el trabajo premiado en los términos de la divulgación pública del art 2.2 RD 1775/2004.

10-   El fallo del jurado se hará público antes del 15 de octubre de 2013 y el Premio se entregará en el transcurso del mes de noviembre de 2013.

11-   Los trabajos no premiados podrán ser recogidos por sus autores, en la Secretaría del Premio, a partir del 1 de diciembre de 2013, y dentro de un plazo máximo de un mes. Una vez transcurrido este plazo, se dará por renunciada la devolución de los trabajos.

Barcelona, Abril de 2013
El Presidente de Talita Fundación Privada

 


2 comentarios: